Vés al contingut

Secretaria - Eleccions consell escolar

SECRETARIA

Eleccions Consell Escolar

El cens electoral i la relació de candidats es publicaran, a les dates assenyalades, a la cartellera del centre i a la plataforma GESCOLA a l'espai virtual - públic

CALENDARI DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
2023
NOVEMBRE
2 Convocatòria d'eleccions al Consell Escolar a càrrec de la directora     convocatòria
3 Publicació dels censos electorals corresponents a cadascun dels sectors.
(Sectors "mares/pares/tutors d'alumnes" i "alumnat" es publicaran a la cartellera del centre i el sector "professorat" a la sala de professorat)
3 al 7 Presentació de reclamacions als censos electorals a la Secretaria del centre
8 10'15h., a la Secretaria del centre, sorteig, en sessió pública, dels/les mares/pares i alumnes que formaran part de les Meses electorals respectives
9 Constitució de les Meses Electorals
Resolució de les reclamacions als censos electorals
Publicació, si s'escau, de les reclamacions als censos electorals
9 al 15 Presentació de candidatures a la Secretaria del centre (dins l'horari de Secretaria) 
(model de sol·licitud)
9 al 17 Presentació de la sol·licitud de supervisors a la Secretaria del centre (model se sol·licitud: mares/pares i alumnes)
16 Publicació de les candidatures presentades
22 Eleccions: SECTOR PROFESSORAT      (14'45: Pavelló)
23 Eleccions: SECTOR ALUMNAT                (12'40 - 16'00: Vestíbul del centre)
23 Eleccions: SECTOR MARES/PARES       (18'30 - 19'30: Sala de visites de Secretaria)
27 Publicació dels candidats elegits
  DESEMBRE
4 Data límit per comunicar el/la representant de l'Ajuntament i el/la representant de l'AMPA
11 Convocatòria del nou Consell Escolar
13 Constitució del nou Consell Escolar