Vés al contingut

La nostra identitat

CENTRE

La nostra identitat

POLÍTICA DE QUALITAT DE L’INSTITUT RONDA

L’Institut Ronda promou, com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada utilitzant la norma ISO 9001 com a referència. El funcionament del centre està d’acord amb la normativa vigent i amb els requisits establerts per l’administració educativa, sense descuidar el manteniment o increment dels elements curriculars tant de l’educació reglada com l’estat físic de les instal·lacions. La consecució d’aquests ítems pretén respondre adequadament les necessitats i expectatives de tots els membres de la comunitat educativa i de les empreses col·laboradores.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa així com a les empreses col·laboradores. L’Institut Ronda accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat del centre. La direcció, per la seva part, es compromet a vetllar i a proporcionar els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

L’actuació de l’Institut Ronda es fonamenta en la visió, la missió i els valors següents:
 

Missió

El nostre projecte educatiu està centrat en l’alumnat, les famílies que ens confien  l’educació dels seus fills, l’equip humà que permet que es pugui dur a terme, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la resta de components i factors socials que intervenen en l’educació del nostre alumnat, tenint en compte l’entorn i el context sociocultural que ens envolta.

L’Institut Ronda es gestiona amb autonomia, tant curricularment com organitzativament, per aconseguir el propòsit de formar, orientar i acreditar l’alumnat en l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular de cada etapa educativa, així com contribuir a la seva integració social. La finalitat és que l’alumne/a assoleixi els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establertes en el cicle de l’ESO, del Batxillerat i de la Formació Professional, per tal de facilitar el seu desenvolupament integral i la seva preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors. Pensem que aprendre i formar-se és una actitud que cal mantenir al llarg de tota la vida.

L’objectiu del nostre centre ha de ser la formació de persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats actuals i els requeriments de la societat en l’ús de les noves tecnologies, les llengües, les habilitats comunicatives, el treball en equip, la coeducació... També es pretén fomentar la capacitat de raonament de l’alumnat amb totes les eines, metodologies i tècniques que permetin a l’alumne/a assolir el procés, on la teoria es converteix en part de l’experiència. Volem contribuir al progrés i el desenvolupament social del nostre alumnat, tenint l’educació en els valors com a objectiu i fonament de la nostra forma de treballar, atenent a les diferents expectatives de l’alumnat i les seves famílies.

En relació amb les famílies, l’Institut Ronda desitja contribuir a la formació del seu fill/a, orientar i assessorar cada família sobre l’educació que està rebent i aconseguir la seva col·laboració i participació en el nostre procés educatiu. La finalitat és donar el màxim suport a les famílies en la formació del seu fill/a i fomentar una forma de treball cooperatiu entre el centre docent i l’AMPA de l’Institut Ronda.
Per tal d’assolir aquests compromisos és necessari un equip humà participatiu, amb implicació i amb motivacions personals i col·lectives en el desenvolupament del projecte de centre. La millora contínua i la professionalitat de tots els integrants que vulguin formar part d’aquest projecte ens facilitarà l’èxit. I una organització que permeti al professorat produir un ensenyament viu i de qualitat que ha de ser una preparació per al futur acadèmic, professional, personal i ciutadà del nostre alumnat.

Ens proposem inserir-nos en el nostre context immediat per esdevenir un referent a la ciutat i la seva àrea d’influència, tot tenint en compte la singularitat de la nostra família professional, promovent el treball en xarxa amb altres centre i institucions.

 

Visió

Volem un institut en què l’alumnat i el seu aprenentatge sigui el centre de les decisions. Una organització amb espais de discussió i presa de decisions per fer possible millores pedagògiques i on els seus membres comparteixin una proposta pròpia que ens faci esdevenir centre de referència, en un context on les nostres pràctiques siguin innovadores i les nostres metodologies diverses. Volem treballar per la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, respectant el seu caràcter propi.

Volem esdevenir una organització que permeti que el nostre alumnat es desenvolupi d’una forma integral, buscant l’excel·lència, en el sentit de ser persones capaces de reflexionar, analitzar amb sentit crític i constructiu, de crear, d’imaginar, de ser flexibles, d’adaptar-se als canvis, però sobretot capaces de generar, amb responsabilitat, els canvis que la nostra societat demana, amb un elevat grau de responsabilitat i autonomia personals.

Tot això, per arribar a desenvolupar ciutadans responsables, actius i compromesos.

I això ho volem fer des d’una organització flexible que s’adapta i evoluciona a partir de l’anàlisi i la reflexió, compartint i aprenent amb l’entorn, fomentant la participació de tota la comunitat i que permeti el desenvolupament personal i professional de tots els seus membres.

 

Valors

La missió i la visió del nostre centre es sustenta en els valors:

  1. Millora: que s’encararà cap a l’educació en les emocions, creativitat, innovació, qualitat i confiança, fomentant la cultura de l’esforç.
  2. Pertinença: que ens duu a compartir, a comprometre’ns en un projecte comú i a implicar-nos-hi sentint el centre i l’entorn com a propis.
  3. Respecte: que inclourà la tolerància, la integració, la solidaritat i la convivència tenint clar que l’equitat és el principi que ha de guiar les nostres decisions, donar a cadascú el que li sigui necessari per garantir el seu desenvolupament.
  4. Sostenibilitat: treball en processos, activitats i projectes que tinguin durabilitat i eficiència a llarg termini i que tinguin en compte el respecte pel medi ambient.

I tot això avaluant els resultats partint de dades objectives, per tal de:

  • Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i els serveis que l’Institut Ronda presta a la comunitat.
  • Garantir la confiança i la satisfacció de tota la comunitat educativa.

La Política de Qualitat de l’Institut Ronda va ser revisada i aprovada el 7 de juliol de 2017 per la Comissió de Qualitat.