Vés al contingut

Centre - Història

CENTRE

La nostra història

L'Institut Ronda va ser creat al setembre del 1992. Va acabar adoptar aquest nom per la proximitat amb el Passeig de Ronda tot i que, en un principi, el nom oficial havia de ser IES Enric Granados.

Aquell primer curs el nostre centre formava part d'un reduït grup d'instituts a tot Catalunya que havien estat designats com a "centres pilot" per l'administració educativa per tal de començar a implantar l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). El curs 1992-93 vam començar amb quatre grups de 3r d'ESO i en anys posteriors es van afegir 4t d'ESO i Batxillerat. No va ser fins el curs 1996-97 que vam rebre la primera promoció d'alumnat de 1r d'ESO.

fotoPel que fa al Cicles, el curs 1993-94 es van iniciar les classes del Mòdul III d'Educació Infantil amb 23 alumnes en horari de tarda. Aquest Mòdul es va reconvertir en CF de Grau Superior el curs 1996-97. Al març del 1998 el mapa escolar de Catalunya ja especificava que al nostre centre hi hauria tota la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, amb cicles de grau superior d'Animació Sociocultural i d'Educació Infantil. El curs 2004-05 s'implanta el cicle d'Integració Social i el curs següent el d'Atenció Sociosanitària. El curs 2008-09 s'incorpora el cicle de Llenguatge de Signes (actualment reconvertit en el nou cicle de Medicació Comunicativa), oferint així tota l'oferta de cicles de la família de Serveis a la Comunitat. Durant el curs 2013-14 s'implanten els processos d'Assessorament i Reconeixement i el centre aconsegueix la Carta Erasmus, imprescindible per la mobilitat de l'alumnat de cicles formatius. Els cursos següents es prepara el desplegament del DUAL al cicle d'Educació Infantil, cosa que s'aconsegueix el curs 2015-16, gràcies a un conveni signat amb l'Ajuntament de Lleida.

Els objectius del professorat durant els primers anys eren l'organització del pla d'estudis i de tota la documentació del centre, així com dels òrgans que havien de vetllar per la vida al centre (AMPA, Consell Escolar, etc). Un altre gran repte era l'espai, ja que l'INS Ronda va néixer  ocupant tot just unes quantes aules situades en un passadís del primer pis i que fins llavors havien format part de l'Escola Sta. Maria de Gardeny. Sovint l'alumnat dels dos centres coincidia en llocs com el gimnàs i es compartien aules de tutoria i d'informàtica. A mesura que els grups creixien, s'anava ocupant tota la primera planta del centre. També es van iniciar obres de millora en anys posteriors que van acabar amb la nova creació d'un poliesportiu el curs 2010-11.

Al llarg de tots aquests anys les inquietuds del professorat han anat canviant, al mateix temps que canviava la societat en general i el nostre alumnat en particular. Es va començar planificant crèdits variables  i treballant amb grups flexibles i reduïts d'alumnes, es van iniciar projectes d'innovació i els crèdits de síntesi , la majoria dels quals encara mantenim. S'ha anat consolidant el Pla d'Activitats i l'oferta d'extraescolars de l'AMPA, així com la socialització de llibres. S'han dut a terme diversos projectes Orator i Comenius, així com intercanvis amb diferents països europeus. Al mateix temps creixia la necessitat de perfeccionar el sistema d'avaluació i de recuperació i van sorgir les preavaluacions. També es posava especial èmfasi en l'acció tutorial, en els Plans Estratègics, en la participació a l'Agenda 21 i les Escoles Verdes i en la creació d'un espai d'exposicions que encara avui conservem i anomenem Sala Rondart.  A més sorgien altres projectes com el CLIL i entràvem a formar part de la xarxa d'Escoles UNESCO. Altres reptes eren també la millora en l'ordre i la disciplina, en la convivència i la participació,  la incorporació de les pràctiques i els nous currículums als cicles formatius, la implantació del treball per competències, el tractament de la diversitat i la projecció externa del centre. Darrerament han sorgit els programes d'Aprenentatge per Serveis (ApS), l'estudi assistit, la creació de l'orquestra del centre, la mediació escolar, la Tutoria entre iguals (TEI) i la progressiva implantació del Pla de Qualitat i Millora.

fotoEl curs 2017-18 el nostre centre va celebrar el seu 25è aniversari. Per endavant hi ha molts objectius: l'aplicació del DUAL a tots els cicles formatius, la incorporació de nous cicles,la implantació dels nous itineraris a 4t d'ESO, el desplegament del treball per projectes, l'avenç en el tractament de la diversitat i la integració de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, la relació amb noves escoles que en el futur ens aportaran el seu alumnat, la realització de projectes de tot tipus, nous viatges i intercanvis, nous vincles amb diferents països europeus per a la realització de projectes internacionals, etc.

Continuarem mirant endavant i proposant-nos nous objectius a assolir amb la tasca conjunta del professorat, alumnat i famílies i tota la comunitat educativa en general.