Eleccions Consell Escolar


El cens electoral i la relació de candidats es publicaran, a les dates assenyalades, a la cartellera del centre i a la plataforma GESCOLA a l'espai virtual - públic
CALENDARI DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
RENOVACIÓ PARCIAL
2018
NOVEMBRE
5 Convocatòria d'eleccions al Consell Escolar a càrrec de la directora     convocatòria
5 Publicació dels censos electorals corresponents a cadascun dels sectors.
(Sectors "mares/pares/tutors d'alumnes" i "alumnat" es publicaran a la cartellera del centre i a la plataforma GESCOLA a l'espai virtual - públic; i el sector "professorat" a la sala de professorat)
6 al 8 Presentació de reclamacions als censos electorals a la Secretaria del centre
9 10'15h., a la Secretaria del centre, sorteig, en sessió pública, dels/les mares/pares i alumnes que formaran part de les Meses electorals respectives
12 Constitució de les Meses Electorals
Resolució de les reclamacions als censos electorals
Publicació, si s'escau, de les reclamacions als censos electorals
12 al 16 Presentació de candidatures a la Secretaria del centre (dins l'horari de Secretaria) 
(model de sol·licitud)
Presentació de la sol·licitud de supervisors a la Secretaria del centre (model se sol·licitud: mares/pares i alumnes)
19 Publicació de les candidatures presentades
27 Eleccions: SECTOR PROFESSORAT      (14'30- Biblioteca)
29 Eleccions: SECTOR ALUMNAT                 (12'30 - 16'00 - Vestíbul del centre)
Eleccions: SECTOR MARES/PARES         (18'00 - 20'00 - Sala de visites de Secretaria)
30 Publicació dels candidats elegits
----- DESEMBRE
5 Data límit per rebre el nom del representant de l'Ajuntament i del representant de l'AMPA
12 Convocatòria del nou Consell Escolar
13 Constitució del nou Consell Escolar