ESO i Batxillerat - Projecte curricular

Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics, dels 12 als 16 anys.
La finalitat de l'educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu.

En l’organització del currículum de l’ESO s’aplica el Decret 187/2015, del 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Aquest Decret segueix un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial. La finalitat és que l’alumnat assoleixi els coneixements i les competències necessàries per afavorir la seva autonomia en l’aprenentatge i el seu desenvolupament personal i social.

El currículum s’organitza en àmbits de coneixement. Aquests àmbits agrupen matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de cada àmbit i les competències transversals (competència digital, la d’aprendre a aprendre i la d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria).

  • Àmbit lingüístic: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, aranès, llengües estrangeres i llatí
  • Àmbit matemàtic: matemàtiques i matemàtiques acadèmiques aplicades
  • Àmbit cientificotecnològic: física i química, biologia i geologia, ciències aplicades a l’activitat professional, tecnologia, informàtica, cultura científica, física i química/ biologia i geologia aplicades a l’activitat professional
  • Àmbit social: geografia i història, cultura clàssica, emprenedoria, economia
  • Àmbit artístic: música, educació visual i plàstica, arts escèniques i dansa
  • Àmbit d’educació física: educació física
  • Àmbit de cultura i valors: cultura i valors ètics, filosofia i religió

Assignació horària de les matèries:

Matèries comunes 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 4 3 3
Ciències socials: geografia i història 3 3 3 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3   2  
Ciències de la naturalesa: física i química   3 2  
Matemàtiques 3 4 4 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2   2  
Educació visual i plàstica 2 2    
Tecnologia 2 2 2  
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi / Projecte de recerca* (1) (1) (1) (1)
Servei comunitari**     (1)
         
Matèries específiques 2 2 2 10

Més informació


Batxillerat (de 16 a 18 anys)

El Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics. És l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té coma finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior (estudis universitaris o cicles formatius de grau superior)

En l’organització del currículum del Batxillerat s’aplica el Decret 142/2008, del 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.

El Batxillerat s’organitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives.
Hi ha tres modalitats de batxillerat:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia
  • Arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa).

Organització Curricular del Batxillerat a l’Institut Ronda:

1. COM ES DIVIDEIX

1.1 Part comuna (14 hores)
Aquesta part és la mateixa per totes les modalitats i és obligatòria per tots els alumnes de batxillerat.

1.2 Part diversificada (16 hores)
Aquí és on trobem les assignatures que cada alumne ha de triar i que donen el caràcter al batxillerat.

2. PART COMUNA

Primer curs Segon curs
Llengua catalana i literatura I 2 Llengua catalana i literatura II 2
Llengua castellana i literatura I 2 Llengua castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) 3 Llengua estrangera (anglès) 3
Ciències pel món contemporani 2 Història de la Filosofia 3
Filosofia 2 Història 3
Educació física 2    
Tutoria 1 Tutoria 1

3. PART DIVERSIFICADA

  MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
  1r 2n
Franja 1 Matemàtiques I Matemàtiques II
Franja 2 Física I/Ciències de la Terra (geologia) I Física II/ Ciències de la Terra (geologia) II
Franja 3 Tecnologia industrial I/ Biologia I Tecnologia industrial II/ Biologia II
Franja 4 Química I/Dibuix tècnic I/Matèries específiques Química II/Dibuix tècnic II/ Electrotècnia/Matèries específiques
  MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
  1r 2n
Franja 1 Matemàtiques aplicades a les ciències socials I/Grec I Matemàtiques aplicades a les ciències socials II/Grec II
Franja 2 Economia d’empresa I/ Llatí I Economia d’empresa II/ Llatí II
Franja 3 Economia/ Literatura Catalana Geografia / Literatura castellana
Franja 4 Hª del món/ Literatura Universal/
Matèries especifiques
Hª de l’art/  Matèries específiques
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
1r 2n
Alemany I
Francès I
Religió
Sociologia
Xinès I
Alemany II
Francès II
Psicologia
Xinès II

Més informació