Formació DUAL

Formació professional en modalitat dual (FP Dual)

La formació dual en els ensenyaments de formació professional és una modalitat en què l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. Durant l’estada formativa l’alumnat porta a terme tasques pactades entre l’empresa i el centre educatiu. L’alumnat passa a tenir la consideració de treballador assalariat i, a partir d’un contracte o una beca, obté una contraprestació econòmica.

L’institut Ronda ofereix aquesta modalitat en els següents cicles formatius de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat (feu clic en cadascú d’ells per obtenir més informació):

  • FP Dual al CFGS Educació infantil
  • FP Dual al CFGS Animació Sociocultural i turistica
  • FP Dual al CFGM Atenció a persones en situació de dependència (s´inicia el proper curs 21-22)

L’FP dual, utilitza una nova metodologia on l’empresa té un major grau de co-participació en l’aprenentatge de l’alumne/a, això l’ajuda a desenvolupar el seu potencial professional, aprenent en situacions reals de treball, adquirint més experiència professional i millorant la seva ocupabilitat.

L’FP dual combina el temps de formació en el centre educatiu i a l’empresa, comportant el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits a l’empresa. A nivell pràctic, vol dir que a segon curs l’alumnat dual deixarà d’assistir al mòdul de projecte i passarà més temps a l’empresa, on el seu aprenentatge pràctic equival a alguns dels aprenentatges que fins ara es feien a l’Institut.

A la promoció 2019-2021 hem ofert 30 places dual al CFGS d’educació infantil i 5 places al CFGS d’Animació Sociocultural i Turística. Pel proper curs iniciarem la formació dual en el CFGS d´Atenció a persones en situació de dependència.

Com participar en una plaça d’FP dual: Al llarg del primer curs del CF, l’institut informa de les places ofertades per les empreses o entitats i l’alumnat pot participar en el corresponent procés de selecció.

 

Les empreses o entitats, decidiran com formalitzar la plaça dual, si ho fan a través d’una beca formativa o d’un contracte de treball, això serà un cop finalitzat el primer curs del cicle formatiu. Normalment, es pacten 25 hores setmanals amb la corresponent compensació econòmica. L’estada a l’empresa es combina amb l’assistència al centre docent: Si l’estada a l’empresa és pel matí, l’assistència a classe es farà en torn de tarda, o bé, si l’estada a l’empresa és per la tarda, l’assistència a classe es farà en torn de matí. Per l’alumnat en dual, serà necessari a segon curs una disponibilitat horària a temps complet.

https://projectes.xtec.cat/fpdual/