Acredita't

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2019/20

L'Institut Ronda es preveu que participi en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar , en el àmbit de l'atenció a les persones amb dependència a domicili i en institucions sociosanitàries, i en l´Animació Sociocultural i Turistica.

Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de competències que s’han adquirit a través de l’experiència laboral. Aquest procediment també pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional.

Per tant les persones interessades podeu fer arrivar un correu electrònic al correu acreditacions@insronda.cat, amb les vostres dades personals (Nom, Mail i Telèf), i els següents documents escanejats(pdf):
- DNI.
- Vida laboral.
-Certificats tasques.
-Contractes de treball de l´àmbit.

L´enviament d´aquesta documentació es a titol informatiu, no es vinculant, en el moment de la convocatória els interessats hauran de fer la sol.licitud al servei d´acreditacions pel procediment indicat

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2018/19
Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2018-2019. ENS/2005/2018 de 3 d´Agost 2018.

 • Preinscripcio del 3 al 30 de Setembre de 2018

La preinscripcio la podeu fer en aquesta pàgina i es fa telemàticament. http://acreditat.gencat.cat/ca.
Àmbit: Dependència
Places ofertades: 19
Telèfon de contacte: 973281747
Adreça: Henry Dunant,3   25003 Lleida

Les places són limitades, entre les persones admeses es respectarà estrictament l’ordre de preinscripció.
El dia 19 de Setembre de 2018 es farà la sessio informativa a les 18h al Institut Ronda.

En el següent enllaç teniu el PDF amb la llista de persones candidates preinscritesi el centre on han de presentar la documentació justificativa. Ara ja passem a la fase d´INSCRIPCIO AL PROCÉS.
http://www.insronda.cat/sites/default/files/elfinder/acreditat/acreditat 18-19/Assignaci%C3%B3-SC.pdf

Totes aquelles persones que estiguin en aquest llistat i haguin estat assignades al INS Ronda, hauran de registrar al Registre General del centre, la sol.licitud d´inscripció juntament amb el document de presentació de documentació 
.Imprés de sol.licitud.
.Presentacio de documentacio
.Fotocopia del DNI
.Fotocopia de la justificació de la bonificació del preu pùblic.
.Fotocopia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada.
.Fotocopia del darrer contracte de treball en l´àmbit de la dependència.
.Certificat de tasques.
.Portafoli 

La recepció de les sol.licituds es farà per riguròs ordre de registre. 
Es revisara la documentació ( i si es necessari ens posarem en contacte amb els interessats) i es publicarà el llistat definitiu d´admesos i exclosos
En el cas que algún candidat no estigui interessat en participar, haurà de fer la renúncia al procés.
La setmana del 22 al 26 d´octubre es fara públiques les llistes d´admesos i exclosos.
Llistat d´admesos i exclosos

Places vacants!!!!! 26/11/18    2 plaçes vacants
Despres de revisar les solicituds, el nostre centre pot oferir dues plaçes vacants:
El procediment de preinscripció amb les persones que es presentin per les places vacants 
Terminis:
Termini per emplenar la sol·licitud de preinscripció: Fins que s’exhaureixin les places vacants.
Ja tenim les dues places cobertes.
Us informem dels aspirants admesos en data 3/12/18.Queden tancades les llistes per aquesta convocatoria.
Tots els aspirants admesos hauran de presentar SOL.LICITUD D´INSCRIPCIO d´aquesta convocatoria, on s´adjunta el num. de Conte Corrent on  s´haurà de fer el pagament per aquest procés.

DATA LIMIT PER EFECTUAR PAGAMENT FASE ASSESSORAMENT: 15/12/18

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l'institut triat per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d'assessorament i a la fase d'avaluació. La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents:

 • assessorament: 26,00 euros (per tot l'àmbit de qualificació) EL NUM. DEL C.C ESTA ANOTAT AL FINAL DEL FULL DE SOL.LICITUD
 • avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència). (L´AVALUACIO ENCARA NO S´HA DE PAGAR)

 
Poden demanar la bonificació del 50 % del preu públic:

 • els membres de famílies nombroses de categoria general,
 • els membres de famílies monoparentals i
 • les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l'exempció del preu públic:

 • les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33 %,
 • els membres de famílies nombroses de categoria especial,
 • les víctimes d'actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
 • els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.
La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.